Vlada RS usvojila je predloge zakona iz oblasti carinskog poslovanja

Datum objave: 06-11-2020


Na sednici održanoj 5. novembra 2020. godine, Vlada RS usvojila je i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona i
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.

U Carinskom zakonu ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019 (dr. zakon)), izdvajamo izmenu u članu 99. kojom se menja rok do kojeg se carinski dug može naplatiti.

U situaciji kada iznos uvoznih ili izvoznih dažbina koji treba platiti nije jednak iznosu koji je unet u deklaraciju (JCI), u praksi se pokazalo da je period od tri godine često kratak za utvrđivanje carinskog duga, donošenje odluke o tome i obaveštavanje dužnika o carinskom dugu kao i sprovođenje prinudne naplate.

Iz navedenog razloga, da bi se omogućilo da carinski dug bude naplaćen u realnijim rokovima, a u cilju zaštite finansijskih interesa Republike Srbije, sadašnji rok od tri godine od dana nastanka carinskog duga, produžava se na rok od pet godina.

U Zakonu o carinskoj službi ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018), menja se član 48. koji reguliše ovlašćenja rukovodioca organizacione jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi vezani za carinski prekršaj, kao i ovlašćenja carinskih službenika koji vode poslove vezane za carinsko-prekršajni postupak.

O svim predloženim izmenama detaljno se možete informisati u elektronskom paketu IPC.FiP kao i u narednom broju časopisa Revizor.