Vlada RS usvojila Predlog Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

Datum objave: 21-09-2018


Vlada RS usvojila je Predlog Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Predlogom ovog zakona uređuju se:

  • osnivanje, organi i delatnost Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,
  • odnosi između Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, organa nadležnog za poslove javnih prihoda, organa i organizacija nadležnih za registraciju pravnih i fizičkih lica, organa koji vode službene evidencije i registre o ličnim statusima građana i podataka koji su od značaja za obveznike uplate doprinosa,
  • odnosi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja sa drugim pravnim subjektima, kao i druga pitanja od značaja za rad Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014) i Zakon o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015 i 79/2015 - ispravka).

Detaljnije o Zakonu o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, pretplatnici IPC-a moći će da se informišu u elektronskom paketu IPC.RaP, odnosno u časopisu Pravnik (štampano izdanje).