Zaključen je i objavljen Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čije je osnivač grad Beograd

Datum objave: 13-06-2019


Samostalni sindikat radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, Gradski sindikat prosvetnih radnika Srbije "Nezavisnost" i gradonačelnik grada Beograda, zaključili su Poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd ("Službeni glasnik RS", broj 41/2019, dalje: PKU), koji je stupio na snagu 11. juna 2019. godine.

PKU uređuje prava, dužnosti i odgovornosti zaposlenih u predškolskim ustanovama koje je osnovao grad Beograd. Takođe, definisan je i postupak zasnivanja radnog odnosa koji sadrži određene novine. PKU je definisao obavezu za poslodavce da pre raspisivanja konkursa za prijem u radni odnos pribave saglasnost, u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak dobijanja saglasnosti za novo zapošljavanje i mišljenje reprezentativnog sindikata u predškolskoj ustanovi.

Detaljnije o izmenama i dopunama PKU možete se informisati u elektronskim paketima IPC.RAP i IPC.FIP, online aplikaciji ipcpropisi.rs, kao i u štampanim izdanjima časopisa Pravnik i Budžet.