Zaključeni su i objavljeni posebni kolektivni ugovori za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Datum objave: 03-06-2019


U "Službenom glasniku RS", broj 38/2019 objavljeni su:

  • Poseban kolektivni ugovor za državne organe (dalje: PKU za državne organe),
  • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (dalje: PKU za zaposlene u JLS).

PKU za državne organe zaključen je na period od tri godine i stupio je na snagu 31. maja 2019. godine. Isto važi i za PKU za zaposlene u JLS, stupio je snagu 31. maja 2019. godine, a primenjivaće se tri godine od dana stupanja na snagu, odnosno do 31. maja 2022. godine.

Detaljnije o navedenim posebnim kolektivnim ugovorima možete čitati u našim časopisima Pravnik i Budžet, kao i u elektronskim paketima IPC.RAP i IPC.FIP.