Verzija 7.01 - 15. jul 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 98/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaju se časopisi:

PRAVNIK br. 7-8 - 15. jul 2020. godine

DIREKTOR br. 7-8 - 15. jul 2020. godine

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► Ažuriraju se priručnici:

• BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU - primena u praksi

• ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.