Verzija 9.09 - 21.9.2019. godine ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 67/2019

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Uvršteni su propisi koji su objavljeni u "Službenom glasniku RS", broj 67/2019 od 20.9.2019. godine:

  • Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju (prečišćen tekst)
  • Pravilnik o izgledu znaka i zastave Uprave carina i načinu njihove upotrebe
  • Pravilnik o postupku izdavanja službene legitimacije carinskim službenicima
  • Pravilnik o postupku izdavanja službene značke carinskim službenicima
  • Pravilnik o službenoj odeći i načinu upotrebe i trajanju službene odeće carinskih službenika
  • Pravilnik o utvrđivanju plana vađenja rečnih nanosa
  • Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje pruža usluge zemaljskog opsluživanja i aerodromskih dispečera i centrima za obuku
  • Pravilnik o potvrdama o obučenosti osoblja koje kontroliše ispravnost površina za kretanje vazduhoplova i centrima za obuku

 

ČASOPIS - primena propisa u praksi

Dodaje se tekst u časopis PRAVNIK br. 10 - u pripremi::

PROCESNA PRAVA

  • Novine u izvršenju radi namirenja novčanog potraživanja

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segmenti:

• STAVOVI UPRAVE CARINA o primeni carinskih propisa

U priručniku STATISTIČKI i AKTUELNI PODACI: Stope, Doprinosi... ažurirani su segmenti:

10. KALENDAR OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA
10.10. Kalendar obaveza za OKTOBAR 2019. godine

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.

 

Modeli AKATA U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI

Nije bilo izmena.