Verzija 2.11 - 28. februar 2020. godine
ažurna sa: "Službenim glasnikom RS", broj 16/2020

PREČIŠĆENI TEKSTOVI PROPISA

Nije bilo izmena.

 

ČASOPISI - primena propisa u praksi

► Dodaje se časopis PRAVNIK br. 3 - 1. mart 2020. godine:

 

PRIRUČNICI - primena propisa u praksi

► U priručniku SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnih ministarstava, ažuriran je segment:

SLUŽBENA MIŠLJENJA nadležnog ministarstva o primeni poreskih propisa osim PDV-a, deo:
- Porez na dohodak građana

 

RAČUNAR - obračun kamata

Nije bilo izmena.

 

Modeli OPŠTIH AKATA

Nije bilo izmena.