6.2. Pregled osnovica za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica čije se plate finansiraju iz budžeta teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave

(po usvojenom Zaključku Vlade, 05 Broj: 121-3130/2014 od 22.4.2014. god., 05 Broj: 121-13956/2014 od 6.11.2014. god. i 05 Broj: 121-13036/2017 od 28.12.2017. god)

Organi lokalne vlasti od aprila 2014. godine (neto) od novembra 2014. godine (neto) od decembra 2015. godine (neto) od decembra 2016. godine (neto) od decembra 2017. godine (neto)
Izabrana lica u organima TA i organima JLS 10.788,23 9.709,41 9.709,41 9.709,41 10.194,88
Postavljena lica u organima TA i organima JLS 2.321,70 2.089,53 2.089,53 2.089,53 2.194,01
Zaposleni u organima TA i organima JLS 2.531,84 2.278,66 2.278,66 2.278,66 2.392,59
- po osnovu kvaliteta i rezultata rada 253,19* 227,87* 227,87* 227,87* 239,26*
Ostale javne službe čiji je osnivač lokalna samouprava 2.631,35 2.368,22 2.368,22 2.368,22 2.486,63

* Osnovica za obračun i isplatu plate za zaposlenog sa srednjim i nižim stručnim spremama u jedinicama lokalne samouprave osim u gradu Beogradu, može se uvećavati po osnovu kvaliteta i rezultata rada počev od plate za april 2013. godine za 250,68 dinara (neto), počev od plate za oktobar 2013. godine za 251,93 dinara (neto), počev od plate za april 2014. godine za 253,19 dinara (neto), počev od plate za novembar 2014. godine za 227,87 dinara (neto); počev od plate za decembar 2017. godine za 239,26 dinara (neto).