1 Zaključak Vlade RS 05 Broj: 121-10895/2020 od 24.12.2020. godine.

2 5% u odnosu na platu utvrđenu na osnovu člana 27e stav 54. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020), počev od plate za mart 2021. godine.