Izdavanje elektronske fakture za promet za koji je izdat fiskalni račun subjektu javnog sektora

Datum objave: 23-05-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 59/2022 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost čije su odredbe stupile na snagu 21. maja 2022. godine.

Naime, u Pravilniku o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 37/2021, 64/2021, 127/2021 i 49/2022 - u daljem tekstu: Pravilnik o PDV) dodat je novi član 198a kojim je propisano da za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

Zahtev subjekta javnog sektora naročito sadrži:

1) broj fiskalnog računa;

2) izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Posle izdavanja elektronske fakture, obveznik PDV izdaje fiskalni račun u kojem je naveden podatak "refundacija" za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura.

Navedene odredbe su dodate u Pravilniku o PDV radi evidentiranja podataka o izvršenom prometu dobara i usluga u Centralnom registru faktura.