Određena su dobra i usluge za koje će u 2021. godini, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, centralizovano sprovoditi postupak javne nabavke

Datum objave: 26-05-2020


Vlada je donela Odluku o određivanju centralizovanih javnih nabavki dobara i usluga koje će sprovoditi Uprava za zajedničke poslove republičkih organa u 2021. godini ( Službeni glasnik RS , broj 76/2020, dalje: Odluka). Nabavke se sprovode za potrebe državnih organa i organizacija, uključujući i pravosudne organe.

Naručioci su dužni da podatke o javnim nabavkama za 2021. godinu, najkasnije do 1. septembra 2020. godine, unesu u Informacioni sistem centralizovanih javnih nabavki.