Predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Datum objave: 04-11-2019


Vlada RS utvrdila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA) i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predloženim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, između ostalog, predviđa se:

  • da u slučaju stečaja poreskog obveznika koji se sprovodi reorganizacijom, način namirenja poreskog potraživanja i mere realizacije plana reorganizacije, ne mogu biti predviđeni suprotno odredbama ZPPPA,
  • da poreski obveznik koji je prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, neće biti u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje ukoliko su već dostavljeni Poreskoj upravi,
  • obaveza Agencije za privredne registre da ne može izvršiti registrovanje promene podataka koji se odnose na osnivača privrednog subjekta, ako je novi osnivač istovremeno osnivač drugog privrednog subjekta kome je privremeno oduzet PIB,
  • da Poreska uprava može poreski akt dostavljati  preko portala Poreske uprave,
  • obaveza banke da na zahtev Poreske uprave, u elektronskom obliku dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima i štednim ulozima poreskih obveznika.

Detaljnije o predloženim izmenama i dopunama zakona možete se informisati u časopisima Revizor broj 23 i Budžet broj 23, kao i IPC elektronskim paketima.