Izmene i dopune Uredbe o budžetskom računovodstvu

Datum objave: 16-03-2020


Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o budžetskom računovodstvu ("Službeni glasnik  RS", broj 27/2020), koja stupa na snagu 21.3.2020. godine donela je brojne novine od značaja za poslovanje budžetskih korisnika, od kojih izdavajamo:

- Primanja po osnovu deviznih donacija, humanitarne pomoći i finansijske pomoći Evropske unije u devizama evidentiraju se kao prihod u momentu konvertovanja i uplate tih sredstava u dinarima na propisani uplatni račun javnog prihoda, odnosno u momentu evidentiranja dinarske protivvrednosti plaćanja izvršenih u devizama iz navedenih sredstava preko podračuna izvršenja budžeta (član 5. Uredbe);

- Izmenjen je rok usaglašavanja finansijskih plasmana, potraživanja i obaveza na dan 31. decembra, a to je najkasnije do 25. januara tekuće godine, a ne 5. decembar prethodne godine, kako je bilo do sada (član 18. Uredbe);

- Kaznene odredbe brišu se (član 19. Uredbe);

- Predviđeno je da se fakture (računi) kao računovodstvene isprave u elektronskom obliku primenjuju počev od 1. jula 2021. godine (član 20. Uredbe).

Komentar najnovijih izmena i dopuna Uredbe o budžetskom računovodstvu pogledajte u časopisu Budžet br. 8/2020 i elektronskoj bazi IPC - FIP.