Neoporezivi iznos zarada 15.300 dinara u periodu od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2020. godine

Datum objave: 26-01-2019


Neoporezivi iznos zarada 15.300 dinara u periodu od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2020. godine

U skladu sa članim12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002  (dr. zakon), 135/2004, 62/2006, 65/2006 (ispr.), 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (odluka US), 93/2012, 114/2012 (odluka US), 47/2013, 48/2013 (ispr.), 108/2013, 57/2014, 6/2014 (dr. zakon), 112/2015, 113/2017 i 95/2018) dinarski iznos poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. ovog zakona usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Propisani neoporezivi iznos od 1. februara 2019. godine iznosi 15.300 dinara i primenjivaće se do 31.1.2020. godine, objavljen je u "Službeni glasnik RS", broj 4/2019.