Novine u PDV - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV

Datum objave: 17-09-2019


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV  i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Predložene izmene predviđaju:

 • propisivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga koji se vrši u okviru realizacije infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes,
 • uređivanje poreskog tretmana prometa dobara i usluga nastalih po osnovu prenosa vrednosnih vaučera,
 • bliže uređivanje mesta prometa dobara i mesta prometa usluga konzumacije jela i pića na brodovima, odnosno u letilicama i vozovima,
 • preciznije uređivanje mesta prometa usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem,
 • propisivanje preciznijeg definisanja prometa koji vrši strano lice u Republici Srbiji po osnovu kojeg postoji obaveza evidentiranja u sistem PDV,
 • da jedan od momenata za nastanak poreske obaveze, pored dana prometa i dana naplate, odnosno plaćanja avansa, bude i dan izdavanja računa za promet usluga neposredno povezanih sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine, nezavisno od pružaoca tih usluga, kao i za promet usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period,
 • preciznije utvrđivanje procenta srazmernog poreskog odbitka, kao i ukidanje obaveze podele prethodnog poreza ako je utvrđeni procenat srazmernog poreskog odbitka najmanje 98%,
 • da se pri utvrđivanju procenta srazmernog poreskog odbitka ne uzimaju u obzir povremeni prometi nepokretnosti i povremeni prometi usluga iz oblasti prometa novca i kapitala, kao i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koje se naplaćuje naknada,
 • preciziranje pravila koja se odnose na mogućnost ispravljanja pogrešno obračunatog PDV u većem iznosu,
 • propisivanje poreskog oslobođenja za uvoz dobara za posebne namene, na osnovu odluke Vlade RS,
 • smanjenje iznosa vrednosti dobara koja strani putnici otpremaju u ličnom prtljagu koji nose sa sobom u inostranstvo sa 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na 6.000 dinara, uključujući PDV, po osnovu kojih mogu ostvariti povraćaj PDV.

Predlaže se da se najveći broj odredaba primenjuje od 1. januara 2020. godine.

O svim predloženim izmenama Zakona o PDV detaljno se možete informisati u časopisima REVIZOR br. 20 i BUDŽET br. 20, kao i IPC elektronskim paketima.