Obaveštenje o raspodeli aproprijacija ustanovama socijane zaštite iz budžeta Republike Srbije za 2019. godinu

Datum objave: 05-03-2019


U skladu sa članom 50. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) utvrđeno je da su direktni korisnici sredstava bužeta Republike obavezni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) obaveste svoje indirektne korisnike o odobrenim aproprijacijama.

S tim u vezi izvršena je raspodela sredstava:

- za Razdeo 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Programska aktivnost 0015 - Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite - za sve aproprijacije;

- za Razdeo 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Programska aktivnost 0005 - Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite - za aproprijacije 511 - Zgrade i građevinski objekti.

Naime, u skladu sa članom 20. Zakona o budžetskom sistemu, a prema mišljenju Ministarstva finansija broj: 401-00-00850/2019-03 od 21. februara 2019. godine ustanove socijalne zaštite mogu da ostvare samo primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava, a ne i primanja od prodaje zaliha ili primanja od prodaje robe za dalju prodaju.

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava ustanove socijalne zaštite planiraju na izvoru 09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine, a knjigovodstveno ih evidentiraju na subanalitičkom kontu 813121 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike.

Iznosi sredstava za aproprijacije koje su odobrene ustanovama socijalne zaštite na nivou Republike Srbije raspoložive su putem ISIB-a.