Obaveza dostavljanja Priloga 1 - pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou za 2019. godinu

Datum objave: 22-03-2019


U skladu sa Pravilnikom o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini ("Službeni glasnik RS", broj 52/2018), a prema članu 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 113/2017) direktni korisnici budžeta RS imali su obavezu da Ministarstvu finansija podnose izveštaj o izvršenim rashodima za plate, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz svoje nadležnosti. Izveštaj kojeg čine Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou, preuzimao se sa sajta Ministarstva finansija u elektronskom obliku i dostavljao se do 15. u mesecu za prethodni mesec.

S tim u vezi postavlja se pitanje da li se Prilog 1 - Pregled izvršenih sredstava za plate na mesečnom nivou popunjava i u 2019. godini, odnosno da li od 15. februara 2019. godine indirektni korisnici treba da dostavljaju Prilog – 1 za plate za januar 2019. godine. Ovo iz razloga što je u skladu sa članom 10. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) takođe predviđeno da direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije imaju obavezu da Ministarstvu finansija dostavljaju izveštaje o rashodima za zaposlene u 2019. godini, kao i pojedinačno za indirektne korisnike iz njihove nadležnosti, objedinjeno na nivou glave.

Međutim, akt kojim se bliže reguliše način i sadržaj navedenog izveštavanja, a kojeg treba da donese ministar nadležan za poslove finansija za 2019. godinu još nije donet. Naime, Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o izvršenim rashodima za plate kod direktnih i indirektnih korisnika budžeta Republike Srbije u 2018. godini, kao što i sam naziv kaže odnosi isključivo za 2018. godinu.

Moguće je da će po donošenju odgovarajućeg akta za 2019. godinu direktni i indirektni imati obavezu da podnesu neophodne izveštaje i za period pre njegovog donošenja, a odnose se na ovu godinu. Za korisnike koji su nastavili da podnose izveštaje po ranije donetom Pravilniku, odnosno popunjavajući stari Prilog 1 biće obavezni da izvrše usaglašavanje ukoliko dođe do promene sadržaja i načina izveštavanja, odnosno promene obrazaca za 2019. godinu.