Odložen rok za obaveznu registraciju elektronskih faktura u CRF - sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine

Datum objave: 04-01-2022


Izmenama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 130/2021) koje su stupile na snagu 30.12.2021. godine, predviđeno je da se u CRF koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, evidentiraju elektronske fakture (ukoliko su izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici) po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. maja 2022. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.

Navedenom izmenom Zakona odložena je obavezna registracija elektronskih faktura u CRF-u, sa 1. januara 2022. na 1. maj 2022. godine.