Zaključen je Aneks III PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije

Datum objave: 30-12-2019


Reprezentativni sindikati u komunalnoj delatnosti organizovani za teritoriju Republike Srbije i Vlada RS zaključili su dana 11. decembra 2019. godine Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije koji reguliše pravo zaposlenih na regres za korišćenje godišnjeg odmora, sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu. Takođe, utvrđeno je da se godišnji iznos regresa uvećava za fiksni iznos od 33.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

Ovaj aneks stupio je na snagu 28. decembra 2019. godine, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.